Historikk NPF

Norsk Perinatalmedisinsk Forening – en forening for samarbeid over profesjonsgrenser.

Initiativet til dannelsen av Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) ble tatt av Ola D Saugstad, Oslo og Sturla Eik-Nes, Trondheim. Historien forteller at idéen ble unnfanget ved en Nordisk Perinatalkongress på Island, og at de to stiftet foreningen på Thingvellir, stedet for det gamle islandske alltinget. Visjonen for foreningen var å samle og utvikle samarbeidet mellom de viktigste profesjonene innenfor det perinatalmedisinske fagfeltet (obstetrikere, neonatologer, jordmødre, neonatalsykepleiere og patologer,). Det ble etablert et interimstyre som arbeidet frem et konsept for foreningen bygget på tverrfaglighet. Styret består av fire representanter fra hver av profesjonene; obstetrikk og neonatologi, fire leger, to nyfødt sykepleiere og to jordmødre.

Det første møtet fant sted på SAS-hotellet i Oslo, og foreningen ble da offisielt stiftet 18. september 1987 (lover for foreningen vedtatt), og ca 170 perinatalmedisinskle helsearbeidere deltok. Ola Didrik Saugstad ble valgt til foreningens første leder. Det har siden vært arrangert årlige møter, kalt Norske Perinataldager, lagt til andre uke i november. Arrangementet alternerer mellom ulike sykehus i landet. Den lokale arrangøren har ansvar for det sosiale programmet og praktisk tilrettelegging, mens foreningens styre har ansvar for det faglige programmet. Møtene gikk tidligere over tre dager, mens det fra 2019 har vært avviklet over to dager. Perinataldagene har samlet ca 400 deltakere fra hele Norge. Størst deltakerantall var på Lillehammer i 1996 (510 deltakere). Programmet har inneholdt hovedforelesninger av internasjonale kjente klinikere og forskere, symposier og frie foredrag. Det har spesielt blitt lagt vekt på paneldiskusjoner omkring tematikk som har vært av interesse for alle profesjonene, og hvor innlederne har representert sine respektive ståsteder. Det faglige programmet har alltid skapt livlig debatt, selvsagt mest når kontroversielle temaer har vært belyst. Gjennom årene har det i økende grad vært presentert vitenskapelige prosjekter fra jordmødre og sykepleiere. Dette har styrket den vitenskaplige holdningen også i disse profesjonsgruppene.

Sponsorer har hvert år stått for en kommersiell utstilling, med bla medisinsk-teknisk utstyr. Foreningen har siden den ble startet hatt samarbeid med kongressbyrået Gyro Conference AS, Lillehammer om praktiske og kommersielle sider av de årlige perinataldagene. Ved siden av det vitenskapelige programmet er det ved årsmøtene et rikholdig sosialt program, med lokale kunst- og kulturinnslag. Dette har alltid vært svært populært, og det sosiale programmet har virket samlende på miljøet.
Tross den store oppslutningen om møtene er det er likevel ikke til å nekte at deltakelsen fra neonatologer og obstetrikere har vært svakere enn vi ønsket.
De fagpolitiske aspektene ivaretas i dag i all vesentlig grad av de enkelte profesjonsforeningene. Dette har imidlertid ikke hindret NPF fra å engasjere seg i ulike saker, bla som høringsintstans for offentlige utredninger og rapporter. I internasjonal sammenheng har NPF markert seg som arrangør av XVIII European Congress of Perinatal Medicine (Oslo 19.-22. juni 2002) (ca 1100 deltakere) og XVIII Nordic Perinatal Congress (Bergen 4.-6. juni 2003) (500 deltakere).

Foreningen har hatt et eget medlemsblad (NPF-posten) som kom ut to ganger årlig med fag- og foreningsstoff. Hjemmesiden til NPF har nå erstattet NPF-posten og lenker til fagsider legges ut fortløpende. NPF er også på Facebook hvor det postes nye artikler og annen informasjon flere ganger i uken. Ved årsmøtene deles det ut to priser til forskningsprosjekter, én pris innen obstetrikk og én innen neonatologi. Prisene har sammen med de frie foredragene ved foreningens møter stimulert interessen for forskning, ikke minst blant jordmødre og sykepleiere. Tidligere har NPF avsatt midler til reisestipender som kunne søkes av foreningens medlemmer, dette er nå avviklet grunnet få søkere.

NPF har hittil seilt i medvind, med stor interesse og deltakelse ved møtene. Visjonen om å fremme gjensidig respekt, samarbeid og fagutvikling på tvers av de perinatalmedisinske profesjonsgrensene har tilsynelatende truffet noe riktig og viktig. Det er en utfordring for NPF å forene ulike synspunkter og profesjonsinteresser. Trolig skjer dette best ved at NPF fungerer som en arena for kreativ meningsutveksling og søken mot konsensus bygget på forskningsbasert perinatalmedisin. Det er imidlertid av vital betydning for foreningens videre eksistens og utvikling at også legene finner møtene attraktive. Dette kan bare skje ved at det faglige programmet holder et vitenskapelig høyt nivå.