Lover for NPF

Vedtatt på De 1. Norske Perinataldager, Oslo 18. september 1987, med endringer foretatt ved De 12. Norske Perinataldager, Tromsø 16. november 1998, De 13. Norske Perinataldager, Stavanger 13. november 1999 og ved de 26. Norske Perinataldager, Haugesund 6. November 2013.

Lovene

§1 Navn og tilknytning

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF) er en uavhengig organisasjon

§2 Formål

Formålet med foreningen er:

 1. Å spre kunnskap og interesse for norsk perinatalmedisin
 2. Være et fagpolitisk forum med sikte på å styrke og forbedre norsk perinatalmedisin. Foreningen arrangerer nasjonale og eventuelt internasjonale møter, seminarer, kurser og forelesninger. Foreningen vil stimulere til forskning i perinatalmedisinen. Foreningen vil også ta aktivt del i utformingen av organiseringen av norsk perinatalmedisin

§3 Medlemskap

 1. Helsepersonell (leger, sykepleiere og jordmødre) som er interessert i perinatalmedisin og som støtter foreningens formål kan bli medlem. Andre yrkesgrupper som aktivt arbeider innenfor perinatalmedisin kan søke om særskilt medlemskap
 2. Æresmedlem kan den bli som på fortjenestefull måte peker seg ut ved arbeid i følge §2 punkt 1, eller har gjort foreningen særlig store tjenester
 3. Søknad om medlemskap
  1. Medlemskap kan søkes skriftlig med opplysning til styret om personalia, utdannelse og stilling (jfr §3 punkt 1)
  2. Æresmedlemskap for en person foreslås av styret på en generalforsamling og krever 2/3 flertall blant medlemmene for å bli gyldig
 4. Opphør av medlemskap
  1. Utmeldelse skjer skriftlig til styret
  2. Utstøtelse skjer på styrets oppfordring i tilfelle kontigentrestanse i to år. Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av foreningen, kan det ekskluderes. Den relevante grunn skal være oppført på generalforsamlingens kart og må for å bli gyldig aksepteres av minst 2/3 av de tilstedeværende medlemmer

§4 Kontigent

Kontigenten fastsettes hvert år på generalforsamlingen og vedtas med simpelt flertall.

§5 Styret

 1. Styret skal bestå av åtte medlemmer valgt blant foreningens medlemmer.
  Styret består av : leder, nestleder, sekretær, kasserer og fire medlemmer. Styrets leder skal ha akademisk kompetanse tilsvarende minst doktorgrad ved universitet. Styret skal bestå av fire leger og fire representanter for andre profesjoner. Både gynekolog, pediater, jordmor og sykepleier skal være representert i styret. Det velges fire vararepresentanter, to leger og to representanter for andre yrkesgrupper. Ved vakans rykker vararepresentant opp som ordinært styremedlem. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
 2. Valg av styret
  Styret velges på generalforsamlingen for to år med simpelt flertall. Leder velges ved separat valg. Gjenvalg av styremedlemmer kan skje for ytterligere to perioder. Kandidater til valg kan foreslås av enkeltmedlemmer og de kan nomineres av styret. Avstemningene avgjøres ved simpelt flertall.
 3. Styrets funksjoner
  Styret skal forvalte foreningens intersser i henhold til lovene etter beste evne og skjønn i periodene mellom generalforsamlinger. Kasserereren krever inn foreningens penger og administrerer kassen. Styret skal når som helst kunne kreve inspeksjon og få opplyst saldo. Regnskap avlegges én gang årlig. Likeledes fremmes forslag til budsjett for kommende ettårsperiode. Eventuelle investeringer av midler foreslås av styret på kassererens råd
 4. Valgkomité
  Valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer (obstetriker, pediater, jordmor, sykepleier). Komitéen velges ved generalforsamlingen for to år med simpelt flertall. Medlemmer av valgkomitéen kan gjenvelges to ganger. Komitéen fremmer forslag for generalforsamlingen til leder, styrerepresentanter og vararepresentanter. Foreningens styre fremmer forslag til valgkomité.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes én gang årlig. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller hvis minst 10% av medlemmene krever det skriftlig. Innkallelse til generalforsamlingens skal skje skriftlig og med minst 30 dagers varsel. Dagsorden skal foreligge minst 10 dager før generalforsamlingen. Generalforsmlingen er beslutningsdyktig når disse krav er oppfylt. Avstemningene avgjøres med simpelt flertall. Skriftlig avstemning skal foretas hvis minst ett medlem ønsker det. Er stemmetallene for og imot like, skal saken drøftes på nytt og eventuell avstemning skje på et senere tidspunkt.

Dagsorden ved generalforsamlingen omfatter følgende punkter:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Årsberetning fra styret i perioden fra forrige generalforsamling
 4. Fremlegging av regnskap
 5. Fremlegging av budsjett
 6. Bestemmelse av kontigent
 7. Valg av leder ( pkt. 7-9 kun ved valgår)
 8. Valg av andre medlemmer til styret med vararepresentanter
 9. Valg av revisor

§7 Spesielle fagutvalg

Generalforsamlingen kan danne spesielle fagutvalg innen foreningen når dette finnes naturlig og effektivt. Hvert fagutvalgs arbeidsfelt skal da nærmere defineres med hensyn til oppgaver. De forskjellige fagutvalg skal avgi rapport til den ordinære generalforsamlingen

§8 Lovendringer og tillegg til lovene

Forslag til nye lover eller endring av eksisterende lover skal være oversendt foreningens styre senest 8 uker før generalforsamlingen, og oversendt medlemmene minst 30 dager før generalforsamlingen. Endringer av eller tillegg til de her nevnte lover kan kun skje på ordinære generalforsamlinger, og det må være minst 2/3 flertall blant medlemmene (jfr §3 punkt 1) som er til stede for at tillegg eller endringer til lovene skal bli vedtatt. Oppløsnig av foreningen kan kun skje ved skriftlig votering blant alle medlemmer (jfr §3 punkt 1), og kun når minst 2/3 er for en oppløsning. Eventuelle aktiva skal benyttes til beste for norsk perinatalmedisin.